TECH-PAL Przedsiębiorstwo Wyposażenia Stacji Paliw
 
   
 
 
  tel: (0-22) 755 26 81
  fax: (0-22) 734 42 10
  tel kom: 0-602 554 191
  e-mail: biuro@techpal.pl
   

 

 

   

ZBIORNIKI PALIWOWE

Oferujemy zbiorniki jedno, dwu i trzy - komorowe, jedno oraz dwupłaszczowe, dla stacji paliw, kotłowni olejowych.

    Podziemne       Naziemne  
 
 • do posadowienia poza jezdnią, z dennicami wypukłymi, przykryte warstwą ziemi o grubości do 1m, produkowane zgodnie z normą PN-EN 12295-1
 • o specjalnej konstrukcji do posadowienia pod jezdnią stacji paliw
   
 • na dwóch podporach do ustawienia na utwardzonej powierzchni
 • Kontenerowe Punkty Dystrybucji Paliwa
 
     
         
   

1. INFORMACJE OGÓLNE

2. ZATWIERDZENIA

3. MATERIAŁY I KOMPLETACJA

4. KONTROLA SZCZELNOŚCI

5. POMIAR POZIOMU PALIWA

Pełny schemat
         
   

 
 
 
   
 

 

   
 

 

 
POJEMNOŚĆ
ØNOM
LCAŁK.
ZBIORNIKI DWUPŁASZCZOWE
[m3]
[mm]
[mm]
1-komorowy
2-komorowy
3-komorowy
4-komorowy
5
1600
3090
+
-
-
-
10
5590
+
+
-
-
15
8090
+
+
-
-
20
2000
3690
+
+
-
-
15
5690
+
+
-
-
20
7190
+
+
+
-
25
8690
+
+
+
-
30
10190
+
+
+
+
32
10690
+
+
+
+
20
2500
4850
+
+
-
-
25
5850
+
+
-
-
30
6850
+
+
+
-
32
7350
+
+
+
-
40
8850
+
+
+
+
50
10850
+
+
+
+
60
12850
+
+
+
+
70
14850
+
+
+
+
40
2900
6950
+
+
+
-
50
8450
+
+
+
-
60
9950
+
+
+
+
70
11450
+
+
+
+
80
12950
+
+
+
+
100
15950
+
+
+
+
 • ØNOM - średnica nominalna zbiornika
 • LCAŁK. - długość całkowita zbiornika
 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

1. INFORMACJE OGÓLNE

Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania paliw płynnych zaliczanych do I, II, III klasy niebezpieczeństwa pożarowego.

Konstrukcja zbiornika uwzględnia przepisy prawne o ochronie środowiska naturalnego, oraz zapotrzebowanie na zbiorniki wyposażone w sygnalizację przecieków magazynowanych produktów, które stanowią potencjalne źródło zanieczyszczenia gleby oraz wód gruntowych.

Podwójny płaszcz zbiornika umożliwiwa zasygnalizowanie przecieków paliwa po wprowadzeniu do przestrzeni międzypłaszczowej czujników sygnalizujących pojawienie się cieczy i oparów lub wypełnienie przestrzeni miedzypłaszczowej płynem i kontrolę jego poziomu.

Konstrukcja zalicza się do II klasy wg PN-87/M-69008

Max. podcisnienie - 0,25 kPa

Max. poziom cieczy w zbiorniku - Hmax=0,9 Dn.

Zbiorniki mogą być wykonane jako jednokomorowe, dwukomorowe lub wielo komorowe oraz przystosowane do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

 
 

 

2. ZATWIERDZENIA

Producent posiada uprawnienia Urzędu Dozoru technicznego (nr UC-15-59-W/1-02) do wytwarzania stałych zbiorników ciśnieniowych i zbiorników bezciśnieniowych.

Zbiorniki mają nadany znak typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar:

 • zbiorniki 1-komorowe RPT 96_339 decyzja nr ZT 922/96-108/2002
 • zbiorniki 2-komorowe RPT 01_219 decyzja nr ZT 1120/2001
 • zbiorniki 3-komorowe PLT 04_3 decyzja nr ZT 179/2004

Zbiorniki spełniają wymagania:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz.U. Nr 98 Poz. 1067
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i staje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie Dz.U. Nr 1 Poz. 8
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezcisnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych Dz.U. Nr 113 Poz. 1211
 
 

 

3. MATERIAŁY I KOMPLETACJA

Zbiorniki wykonane są z atestowanych blach stalowych w gatunku St3S wg PN-88/H-84020.

Każdy zbiornik wyposażony jest standardowo:

a) osprzęt technologiczny, w tym:

 • właz DN 600 z króćcem oddechowym DN 50 z zaworem typu OPW 523 UK (zawór różnicowo cisnieniowy z wbudowanym bezpiecznikiem ogniowym) i zaworem typu OPW 53-VM zapobiegającym przedostawaniu się paliwa do przewodów oddechowych a tym samym mieszaniu się paliw; rurą ssącą DN40 z koszem ssącym i z rurą odwodnienia DN 40; 3 gnizada po dodatkowe rury ssące; (na kazda komorę)
 • rura załadunkowa DN80 z syfonem hydraulicznym i szybkozłączem do cysterny (przy zastosowaniu zaworu przeciwprzepełnieniowego OPW 61-SO konieczność wykonania jako DN100); rury pomiarowe DN 100 i DN 50 z przedłużeniami (dla zbiorników podziemnych) zakończone zamknięciami kamlok 4" i 2'; (na każdą komorę)
 • króćce przestrzeni miedzypłaszczowej DN20 (dla zbiorników dwopłaszczowych);
 • króciec detektora przecieku DN25 do podłączenia detektora LAG 14-ER Afriso (dla zbiorników dwupłaszczowych);

b) zrębnica studzienki nazbiornikowej (osłona włazu) 1200x1400mm, h=200mm (dla zbiorników podziemnych);

c) monitoring szczelności w systemie "mokrym" (detektor wycieku: urządzenie LAG 14-ER Afriso + wypełnienie płynem detektycjnym przestrzeni międzypłaszczowej);

d) izolacja zewnętrzna zbiorników podziemnych - powłoka poliuretanowa koloru żółtego;

e) malowanie farbą podkładową zbiorników naziemnych, malowanie farbą podkładową i nawierzchniowa dla KPDP.

Możliwość wyposażenia według potrzeb zamawiającego.

 
 

 

4. KONTROLA SZCZELNOŚCI

Wykonanie standardowe z tzw. "mokrym" systemem kontroli szczelności. Zbiorniki przystosowane sa także do sygnalizacji w "suchym" systemie kontroli szczelności.

 
 

 

5. POMIAR POZIOMU PALIWA

Zbiornik wyposażony jest w króćce pomiarowe, przeznaczone do pomiaru wyskalowaną listwą pomiarową lub pomiaru elektronicznego (sonda pomiarowa).

 
 

 

6. DOKUMENTACJA ZBIORNIKÓW

Do każdego zbiornika dołączona jest, w dwóch egzemplarzach, pełna dokumentacja w skład której wchodzi:

 • paszport zbiornika, zawierający dane techniczne zbiornika; informację o atestach materiałów uzytych do budowy zbiornika, poświadczenie wytwórcy, wykaz osprzętu zbiornika; miejsce na informacje dotyczące wyposażenia dodatkowego montowanego przez użytkownika oraz dane dotyczące miejsca posadowienia;
 • rysunek zestawieniowy zbiornika zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT);
 • Dokumentacja Techniczno Ruchowa (DTR) zbiorników;
 • Ogólna Instrukcja Eksploatacji Zbiornika;
 • Poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej Odbiorczej wystawione przez Inspektora Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (UDT);
 • Karta Gwarancyjna;
 • Decyzja o zatwierdzeniu typu zbiorników pomiarowych przez Główny Urząd Miar (GUM);
 • atesty i certyfikaty dotyczące osprzętu zbiornika.
 
 

 

7. GWARANCJA

Producent udziela gwarancji:

 • do 20 lat dla zbiorników podziemnych,
 • do 5 lat dla zbiorników naziemnych.
 
 

 

8. TRANSPORT

Oferujemy dostawę zbiorników na terenie całego kraju.

 
 

 

9. TYPOWE WARUNKI HANDLOWE

 • złożenie zamówienia i wpłata aktywująca zamówienie w wysokości 30% wartości zamówienia brutto;
 • termin wykonania zbiornika 4 do 6 tygodni o daty złozenia zamówienia i wpłaty aktywującej zamówienie;
 • płatnośc końcowa przelewem przy dostawie.
 
 

 

 
 

 

 
       
 

TECH - PAL

Kozerki, ul. Orlicz-Dreszera 30A 05-825 Grodzisk Maz.